پارس محیط

  • مدیر عامل: آقای محمدجواد تویسركانی
  • تقاطع خیابان ولیعصر و بهشتی ـ خیابان دل آرا ـ شماره 3 ـ واحد ٢
  • تلفن و فاکس: ٨٨٧١۶۴٩٧ ـ ٨٨٧١۶۴٧٨ ـ ٨٨٧٢٧٩٢۶
  • Email:  info@parsmohit-co.ir
  • Web:    www.parsmohit-co.ir