آئین‌نامه اجرایی بند ( الف) تبصره (4) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور متن آئین‌نامه :  -1584652544_202666488

تاریخ :

آئین‌نامه اجرایی بند ( الف) تبصره (4) ماده واحده قانون بودجه

آئین‌نامه اجرایی بند ( الف) تبصره (4) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور

متن آئین‌نامه :  -1584652544_202666488