مکاتبه با معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی به رغم صراحت آئین‌نامه تضمین معاملات دولتی مبنی بر امکان انتخاب نوع تضمین توسط مهندسین مشاور از طرف برخی مدیران محترم قراردادها و یا امور مالی محترم، تأکید و اصرار بر ارائه ضماتنامه بانکی شده که مشکلاتی را برای مشاوران طرف قراراداد ایجاد کرده است. مکاتبه […]

تاریخ :

اختیار انتخاب و ارائه یکی از انواع تضامین معتبر انجام تعهدات

مکاتبه با معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی

به رغم صراحت آئین‌نامه تضمین معاملات دولتی مبنی بر امکان انتخاب نوع تضمین توسط مهندسین مشاور از طرف برخی مدیران محترم قراردادها و یا امور مالی محترم، تأکید و اصرار بر ارائه ضماتنامه بانکی شده که مشکلاتی را برای مشاوران طرف قراراداد ایجاد کرده است.

مکاتبه انجام شده با معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با موضوع « اختیار انتخاب و ارائه یکی از انواع تضامین معتبر انجام تعهدات، حسن انجام کار و پیش‌پرداخت توسط مهندسان مشاور» و در نتیجه ابلاغ این موضوع به معاونت های وزارت جهاد در ادامه از نظرتان می گذرد.

مکاتبه با معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی  : 1402-0389

نامه ابلاغیه مهندس نیازکی شهرکی معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی: 1760-1402