▫️اعلام فهرست کاندیداهای محترم مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برای عضویت در ارکان جامعه ( شورای مدیریت و هیأت بازرسان) و همچنین هیأت داوری و هیأت تجدیدنظر داوری برای مشاهده فهرست به فایل زیر مراجعه فرمایید. 00-101-3368  

تاریخ :

اعلام فهرست کاندیداهای مجمع عمومی عادی

▫️اعلام فهرست کاندیداهای محترم مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برای عضویت در ارکان جامعه ( شورای مدیریت و هیأت بازرسان) و همچنین هیأت داوری و هیأت تجدیدنظر داوری

برای مشاهده فهرست به فایل زیر مراجعه فرمایید.

00-101-3368