🔹بخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ خزانه ‌داری کل کشور 🔸موضوع: تمدید مهلت دستگاه‌های اجرایی بدهکار و تأیید درخواست اسناد تسویه خزانه نوع دوم متن بخشنامه : 1402-2282+

تاریخ :

بخشنامه: درخواست اسناد تسویه خزانه نوع دوم

🔹بخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ خزانه ‌داری کل کشور

🔸موضوع: تمدید مهلت دستگاه‌های اجرایی بدهکار و تأیید درخواست اسناد تسویه خزانه نوع دوم

متن بخشنامه : 1402-2282+