📌نامه به: رئیس امور نظام فنی و اجرایی مشاورین و پیمانکاران، دکتر قانع فر 🔸موضوع: درخواست افزایش اعتبار گواهینامه‌های صادره  

تاریخ :

درخواست افزایش اعتبار گواهینامه‌های صادره

📌نامه به: رئیس امور نظام فنی و اجرایی مشاورین و پیمانکاران، دکتر قانع فر

🔸موضوع: درخواست افزایش اعتبار گواهینامه‌های صادره