📌نامه به: رئیس امور نظام فنی و اجرایی مشاورین و پیمانکاران، دکتر قانع فر 🔰موضوع: درخواست مجدد ابلاغ بخشنامه حق الزحمه عوامل نظارت کارگاهی و تعدیل حق الزحمه مهندسان مشاور.      

تاریخ :

درخواست مجدد ابلاغ بخشنامه حق الزحمه عوامل نظارت کارگاهی

📌نامه به: رئیس امور نظام فنی و اجرایی مشاورین و پیمانکاران، دکتر قانع فر

🔰موضوع: درخواست مجدد ابلاغ بخشنامه حق الزحمه عوامل نظارت کارگاهی و تعدیل حق الزحمه مهندسان مشاور.