بخشنامه: دستورالعمل تبديل اسناد خزانه اسلامی به وجه نقد در طرح‌های تملک دارايی‌های سرمايه‌ای   متن PDF بخشنامه : 1401-56336

تاریخ :

دستورالعمل تبديل اسناد خزانه اسلامی

بخشنامه: دستورالعمل تبديل اسناد خزانه اسلامی به وجه نقد در طرح‌های تملک دارايی‌های سرمايه‌ای

 

متن PDF بخشنامه : 1401-56336