🔹صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده 18/اسفندماه/1400 برای مشاهده متن صورتجلسه به فایل زیر مراجعه فرمایید. صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده – نوبت دوم – 1400

تاریخ :