شورای مدیران و متخصصان جوان در نظر دارد به منظور پیشبرد اهداف جامعه و حرفه، همچنین گسترش طرح های توانمندسازی مدیران و متخصصان جوان، از توان و دانش اعضای جوان شرکت ها استفاده نماید. از اعضای محترم جامعه مهندسان مشاور ایران درخواست میگردد ضمن به روز رسانی فهرست اعضای خود، سایر علاقه مندان به عضویت […]

تاریخ :

عضویت در شورای مدیران و متخصصان جوان

شورای مدیران و متخصصان جوان در نظر دارد به منظور پیشبرد اهداف جامعه و حرفه، همچنین گسترش طرح های توانمندسازی مدیران و متخصصان جوان، از توان و دانش اعضای جوان شرکت ها استفاده نماید.

از اعضای محترم جامعه مهندسان مشاور ایران درخواست میگردد ضمن به روز رسانی فهرست اعضای خود، سایر علاقه مندان به عضویت در شورای مذکور را مطابق آیین نامه پیوست، معرفی نمایند. شایان توجه است که مطابق موارد مطرح شده در متن آیین نامه، برای عضویت بیش از یک نماینده از هر شرکت در شورای مدیران و متخصصان جوان، محدودیتی وجود ندارد .

از همکاران گرامی درخواست میگردد معرفی افراد کتباً از سوی مدیرعامل شرکت و با تکمیل فرم پیوست انجام گردد.

 

1402-0583