🔸نامه مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی 🔹موضوع: نحوه احتساب حق بيمه کارکنان شاغل در قراردادهای غير عمرانی خدمات مشاور

تاریخ :

نامه مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی

🔸نامه مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی

🔹موضوع: نحوه احتساب حق بيمه کارکنان شاغل در قراردادهای غير عمرانی خدمات مشاور