تضامین خدمات مشاوره

تاریخ :

 پاسخ دکتر قانع فر به جامعه مهندسان مشاور در خصوص تضامین خدمات مشاوره

پاسخ رئیس امور نظام فنی و اجرایی مشاورین و پیمانکاران، دکتر قانع فر

ﻣﻮﺿﻮع: تضامین خدمات مشاوره