پیرو مشکلات ایجاد شده توسط سازمان تأمین اجتماعی برای شرکت‌های مهندسان مشاور، اهم فعالیت‌های انجام شده از سوی جامعه مهندسان مشاور ایران در راستای کاهش اثرات و مشکلات به شرح نامه زیر است: گزارش اهم فعالیت های جامعه در بخش تامین اجتماعی  

تاریخ :

گزارش اهم فعالیت‌های جامعه در بخش تأمین اجتماعی

پیرو مشکلات ایجاد شده توسط سازمان تأمین اجتماعی برای شرکت‌های مهندسان مشاور، اهم فعالیت‌های انجام شده از سوی جامعه مهندسان مشاور ایران در راستای کاهش اثرات و مشکلات به شرح نامه زیر است:

گزارش اهم فعالیت های جامعه در بخش تامین اجتماعی