هر ساله طی آئینی که از سوی شورای مدیران و متخصصان جوان برگزار میگردد، مهندس جوان برگزیده سال جامعه انتخاب و مورد تقدیر قرار می‌گیرد. شورای مدیران و متخصصان مشابه روال دوره‌های گذشته، برگزاری مراسم یاد شده را در دستور کار خود قرار داده و بر آن است که در تاریخ 9 اسفندماه 1402 ، […]

تاریخ :

آئین انتخاب مهندس جوان برگزیده سال

هر ساله طی آئینی که از سوی شورای مدیران و متخصصان جوان برگزار میگردد، مهندس جوان برگزیده سال جامعه انتخاب و مورد تقدیر قرار می‌گیرد.
شورای مدیران و متخصصان مشابه روال دوره‌های گذشته، برگزاری مراسم یاد شده را در دستور کار خود قرار داده و بر آن است که در تاریخ 9 اسفندماه 1402 ، مراسم یاد شده را برگزار نماید.

ار این رو از متقاضیان درخواست می‌گردد که براساس آیین نامه پیوست مدارک مربوطه را حداکثر تا تاریخ 21 بهمن ماه، از طریق لوح فشرده و یا بصورت پست الکترونیکی به آدرس Info@irsce.org
به دبیرخانه جامعه ارسال نمایند. همچنین برای شرکت در فراخوان و کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره تلفن 22406260 داخلی 107 تماس حاصل نمایند.

 

آیین‌نامه انتخاب مهندس جوان سال: آیین نامه